Algemene voorwaarden

Door het plaatsen van uw bestelling gaat u akkoord met MP2 Netwerkproducten BV’s algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Artikel 1 Opdrachtgever


1A. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de order heeft verstrekt en/of in wiens opdracht is gehandeld. 


1B. U bent 18 jaar of ouder en u bent niet onder curatele gesteld. 


1C. Indien een opdracht is overeengekomen met twee of meerdere opdrachtgevers, worden deze elk hoofdelijk aansprakelijk gehouden voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht.

Artikel 2 Levering en levertijd 


2A. Binnen Nederland levert MP2 Netwerkproducten BV de bestelde producten in principe binnen 2 werkdagen op het opgegeven afleveradres af.


2B. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. MP2 Netwerkproducten BV is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is zal MP2 Netwerkproducten BV de opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen en tevens de mogelijkheid bieden de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd proberen overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort worden door MP2 Netwerkproducten BV.


2C. MP2 Netwerkproducten BV zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van MP2 Netwerkproducten BV. De verzending geschiedt op risico van MP2 Netwerkproducten BV, worden artikelen tijdens verzending beschadigd en/of verloren dan is dit ook het risico voor MP2 Netwerkproducten BV. Op het moment dat de artikelen geleverd worden en daarmee in de macht van de opdrachtgever komen of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derden vervalt het risico van verlies en / of beschadiging voor MP2 Netwerkproducten BV. Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn.


2D. MP2 Netwerkproducten BV is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering zijn uiteraard ten laste van MP2 Netwerkproducten BV.


2E. Indien u een bestelling bij ons heeft geplaatst, bevestigen wij uw order door middel van een orderbevestiging per E-mail, tenzij anders is overeengekomen.Artikel 3 Bijdrage in de verzendkosten 


3A. Voor leveringen vragen wij een bijdrage in de verzendkosten welke worden vermeld in het factuurbedrag.  

3B. Afhalen is mogelijk, zie onze openingstijden.

Artikel 4 Betalingen 

MP2 Netwerkproducten BV accepteert de volgende betalingsmethoden: 


4A. voor particulieren:


·      Betaling met iDEAL/Paypal

Wij krijgen direct een bevestiging van de bank dat de betaling akkoord is en wij kunnen uw order direct versturen. (indien alles op voorraad)

·  overboeking/overmaking 


U kunt kiezen voor het overmaken van uw factuurbedrag aan MP2 Netwerkproducten BV onder vermelding van het order/bevestigingnummer.

zodra uw betaling is ontvangen, zal uw order direct worden verstuurd. (indien alles op voorraad)

4B. Voor bedrijven:

·   Op rekening

Betaling binnen 14 dagen netto, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met instemming van MP2 Netwerkproducten BV. Indien betaling geschiedt na aanmaning door MP2 Netwerkproducten BV, is de opdrachtgever een bedrag van € 20,- verschuldigd aan administratiekosten. Indien MP2 Netwerkproducten BV zich genoodzaakt voelt om de vordering uit te besteden, is de opdrachtgever tevens de incassokosten verschuldigd, met een minimum van 15% van het openstaande bedrag. 

MP2 Netwerkproducten BV is voorts gerechtigd om, buiten de hoofdsom en administratiekosten, van de opdrachtgever alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten evenals de inschakeling van een derde, door de niet betaling of niet tijdige betaling veroorzaakt, te vorderen.   


·      Betaling met iDEAL/Paypal

Wij krijgen direct een bevestiging van de bank dat de betaling akkoord is en wij kunnen uw order direct versturen. (indien alles op voorraad)

·  overboeking/overmaking 


U kunt kiezen voor het overmaken van uw factuurbedrag aan MP2 Netwerkproducten BV onder vermelding van het order/bevestigingnummer.

zodra uw betaling is ontvangen, zal uw order direct worden verstuurd. (indien alles op voorraad)

Artikel 5 Productprijzen en -informatie 


5A. Alle aanbiedingen van MP2 Netwerkproducten BV zijn in Euro (€) inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten, geheel vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. 


5B. MP2 Netwerkproducten BV staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. MP2 Netwerkproducten BV betaalt het volledige aankoopbedrag terug als binnen dertig (30) dagen na levering blijkt dat de producten niet goed zijn of anders zijn dan de bestelde producten. Retourzendingen worden door MP2 Netwerkproducten BV uitsluitend geaccepteerd indien het product is voorzien van originele verpakking en gebruiksaanwijzing. MP2 Netwerkproducten BV zal in geval van ontbinding, binnen 3 werkdagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen. 


5C. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor foutieve prijzen, afbeeldingen, teksten en vernoemde afmetingen die berusten op een kennelijke schrijf, type- of zetfout. 


5D. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.


5E. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht komen voor rekening van de opdrachtgever. 


5F. Informatie aangaande de producten zoals afmetingen en gewichten, betreft indicatieve informatie. 

Artikel 6 Eigendomsrecht 


6A. Alle producten blijven volledig in eigendom van MP2 Netwerkproducten BV totdat deze en eventueel andere ontstane vorderingen van MP2 Netwerkproducten BV volledig zijn betaald.   

Artikel 7 Niet goed geld terug 


7A. Indien de koper een zaak niet wenst af te nemen, heeft de koper het recht de zaak binnen (14) werkdagen na aflevering aan MP2 Netwerkproducten BV te retourneren. Retourzendingen worden door MP2 Netwerkproducten BV uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. MP2 Netwerkproducten BV zal in geval van ontbinding, binnen 3 werkdagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.


7B. Bij retourzendingen dienen de producten in ongebruikte staat te zijn en in originele, onbeschadigde verpakking. U dient ervoor te zorgen dat het artikel bij een retourzending voorzien is van een omverpakking om beschadigingen te voorkomen. 


7C. De verzendkosten voor het retourneren komen voor uw eigen rekening. 


7D. Wij nemen geen zendingen in ontvangst die niet volledig gefrankeerd zijn. 


7E. Wanneer u door een fout van MP2 Netwerkproducten BV, in plaats van het door u bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door MP2 Netwerkproducten BV kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product, mits ongebruikt, onbeschadigd, in originele verpakking met omverpakking tegen beschadigingen.


7F. MP2 Netwerkproducten BV behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan door MP2 Netwerkproducten BV of de toeleverancier van het product zijn beschadigd.

Artikel 8 Reclamaties 


8A. De opdrachtgever is verplicht direct na ontvangst de aangekochte producten grondig te inspecteren op eventuele gebreken. Indien u een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, dient MP2 Netwerkproducten BV daarvan binnen 48 uur schriftelijk op de hoogte gesteld te worden. Indien u dit verzuimt, betekent dit tevens dat u ieder recht op reclame hiermee heeft verspeeld.


8B. Reclames van niet-zichtbare gebreken dienen door de opdrachtgever binnen redelijke termijn nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk bij MP2 Netwerkproducten BV te worden ingediend. Indien u dit verzuimt, betekent dit tevens dat u ieder recht op reclame meer hiermee heeft verspeeld. 


8C. Elke reclame dient schriftelijk en goed gemotiveerd te worden onderbouwd naar MP2 Netwerkproducten BV toe. 


8D. MP2 Netwerkproducten BV dient in staat te worden gesteld om de ingediende reclamaties op locatie ten kantore van MP2 Netwerkproducten BV te controleren. 


8E. Indien MP2 Netwerkproducten BV heeft moeten overgaan tot een deellevering, mag dit nooit een aanleiding zijn tot afkeuring/weigering van de gehele levering.

Artikel 9 Aansprakelijkheid 


9A. Eenieder dient zorg te dragen voor een juist gebruik van de door MP2 Netwerkproducten BV geleverde goederen. Schade ontstaan door onzorgvuldig of onjuist gebruik van de producten, is niet op MP2 Netwerkproducten BV of diens eigenaren te verhalen. 

  

9B. MP2 Netwerkproducten BV sluit elke aansprakelijkheid jegens haar, haar medewerker(st)ers en haar activiteiten uit. 


9C. MP2 Netwerkproducten BV stelt een maximum aansprakelijkheidsbedrag in, met een maximum van het factuurbedrag, mocht er ooit enige aansprakelijkheid om welke reden dan ook in het geding komen.

Artikel 10 Inkoopvoorwaarden derden 


10A. MP2 Netwerkproducten BV verwerpt op voorhand de inkoopvoorwaarden van derden, tenzij in onderling overleg schriftelijk anders wordt overeengekomen.


Indien u bij MP2 Netwerkproducten BV bestelt, gaat u akkoord met de door ons gehanteerde algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij MP2 Netwerkproducten BV als leverancier van producten optreedt. Voor zover de bepalingen van de voorwaarden van MP2 Netwerkproducten BV hierin niet voorzien, gelden op alle door ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen het Nederlandse recht. MP2 Netwerkproducten BV onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument of van de vestigingsplaats van de aanbieder. Dit naar de keuze van de consument.

MP2 Netwerkproducten BV wijst bij een geschil op de mogelijkheid van bemiddeling en/of bijstand door de Consumentenbond. 


Voordat u bestelt dient u kennis te hebben genomen van MP2 Netwerkproducten BV leverings- en betalingsvoorwaarden die hier op onze pagina toegankelijk zijn.

MP2 Netwerkproducten BV is gevestigd te Zeewolde en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62165984 te Flevoland.

Cookie-instellingen
U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren: